Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Загальна теологiя — наука про Бога"
Що треба розумiти пiд словом "Бог"

"Головне значення цього слова — Творець, Споконвiчна Всесвiтня Свiдомiсть, суща в споконвiчнiй просторовiй мiрностi. Ця Свiдомiсть є самою витонченою з усiх всесвiтнiх енергетичних станiв — якщо Її положення розглядати в шкалi "тонкостi-грубості".

Головна > Книги > Загальна теологiя — наука про Бога > 2. Що треба розумiти пiд словом "Бог"
Загальна теологiя — наука про Бога. Що треба розумiти пiд словом Бог

Дивіться також:


Що таке Бог

2. Що треба розумiти пiд словом "Бог"

2:1. Насамперед, треба прийняти те, що всесвiтнiй простiр реально багатомірний (а не тiльки математично). Його мiрностi (еони, локи) пiзнаванi розвитою свiдомiстю людини. Такий розвиток свiдомостi досягається вiрно поставленою практичною духовною роботою, одним з компонентiв якої є багатоступiнчаста медитативна практика.

2:2. Є мiрностi i пекла, i раю, i "сховища будiвельного матерiалу" для формування матерiї i майбутнiх душ, є Обитель Творця. Деякi мiрностi наповненi антиенергiями; взаємодiя останнiх з матерiальними предметами є механiзмом дематеріалізації й iнших подiбних "чудес".

2:3. Так iсторично склалося, що навiть саме слово "Бог" виявилося маючим не одне, а бiльше значень; i люди в них плутаються.

2:4. Головне значення цього слова — Творець, Споконвiчна Всесвiтня Свiдомiсть, суща в споконвiчнiй просторовiй мiрностi. Ця Свiдомiсть є самою витонченою з усiх всесвiтнiх енергетичних станiв — якщо Її положення розглядати в шкалi "тонкостi-грубості". (На протилежному кiнцi цiєї шкали знаходяться істоти пекла: стани, в яких вони перебувають, є найгрубішими — з позицiй оцiнки їхнього стiйкого емоцiйного статусу).

2:5. Друге значення слова "Бог" включає Творця разом iз усiм Його багатомiрним Утвором, породженим Їм, що лежить на Ньому як на фундаментi, не здатним iснувати без Нього чи у вiдривi вiд Нього. У цьому змiстi Бог є Абсолютно Все (Абсолют) — Усе, крiм лише пекла з його мешканцями. (По визначенню Ісуса Христа, пекло є "пiтьмою зовнiшньою" — зовнiшньою стосовно Бога-Абсолюту).

2:6. У поняття "Бог" входить також Прояв Творця в Утворi, iменований Святим Духом (Брахманом). Святий Дух виявляється найбiльш часто у вигляді Божественних Учителiв, що виходять з Обителi Творця. (Вони можуть, зокрема, ущiльнювати власну енергiю Свiдомостi аж до того рівня, що вiдчувається, iнодi — навiть цiлком видимого для втiлених людей стану).

2:7. Прояв Божественного Вчителя на Землi через Його втiлення в людському тiлi iменується Месiєю, Христом, Аватаром.

Вiн, як i Святий Дух, є Невiд'ємна Частина Творця (Споконвiчної Свiдомостi).

2:8. Твердження, що "Бог є саме Один" — iстинне. Божественнi Вчителi в Обителi Творця є взаємопрониклими складовими Частинами Єдиної Споконвiчної Свiдомостi. Критерiй оцiнки тут полягає в тому, що Їхньою Обителлю є саме споконвiчна просторова мiрнiсть, iменована Обителлю Творця; з неї Кожний з Них виходить у свiт Утвору лише частиною Себе, залишаючись єдиносущим Творцю.

2:9. Усi конкретнi iндивiдуальнi прояви в межах свiту Утвору (предмети, тiла, включаючи нашi, плюс також усi втiленi i невтiленi душi, крiм пекельних) — усi вони повиннi сприйматися як клiтки нескiнченного Всесвiтнього Тiла Бога в аспектi Абсолюту.

2:10. Суть усiх процесiв, що вiдбуваються у всесвiтi, є Еволюцiя Всесвiтньої Божественної Свiдомостi.

2:11. У поняття "Бог" не можуть включатися мiфологiчнi (казковi) i вигаданi персонажi народного релiгiйного фольклору (послiдовники такого роду наївних i помилкових по сутi представлень iменуються "язичниками").

Наївнi i помилковi також спроби представляти Бога у вигляді невидимої лiтаючої iстоти, що має вигляд i розмiри людського тiла.

Бог також не повинний описуватися як "iнформацiя", "iнформацiйне поле", "сукупний людський розум" i у видi тому подiбних поверхневих i некомпетентних визначень.

Пiзнання Його не має нiчого загального з "спiлкуванням з iнопланетянами", "астральними польотами", спiритизмом, магiчними обрядами й астрологiчними фантазiями.

Представлення Бога у вигляді злiсних, караючих людей за грiхи чудовиськ є найяскравішим перекрученням, що вiдвертає людей вiд любовi до Бога i вiд просування по духовному Шляху.

Подiбно цьому, найгрубішим перекрученням у релiгiї є виставляння в центр уваги образа диявола й iнших факторiв, що лякають. Культивування мiстичного страху — замiсть Любовi, що творить — є головною причиною духовної деградацiї i розвитку масової психопатологiї серед адептiв таких форм псевдорелігії.

2:12. Отже, у поняття Бог входять:

- Творець, iменований також Богом-Отцем, Споконвiчною Свiдомiстю, Аллахом, Ішварой, Дао й iншими синонiмами з iнших мов i напрямкiв релiгiї,

- Абсолют,

- невтiленi (Їх — дуже багато) i втiленi Божественнi Вчителi, що виходять з Обителi Творця.

Така суть істинного — монотеїстичного — розумiння сутi Бога.

2:13. Творець — зi Своєї Обителi — робить "острiвцi" матерiї в рiзних частинах нескiнченного простору всесвiту; потiм — коли необхiднiсть у якомусь з них чи в цiлiй їхнiй групi вiдпадає — Вiн їх дематерiалiзує.

Сенс усього цього — у тiм, щоб створювати умови для втiлення на матерiальнi субстрати все нові душі, де останнi одержують можливiсть для розвитку.

2:14. Втiлення у свiтi матерiї необхiдно для розвитку душ, оскiльки саме у фiзичних тiлах вiдбувається утворення енергiї, що йде на рiст "згусткiв" iндивiдуальних свідомостей. Вихiдним матерiалом для одержання такої енергiї є насамперед матерiальна їжа — та сама, котру ми їмо.

При цьому не всяка матерiальна їжа забезпечує постачання в органiзм найбiльш сприятливих для правильного росту душi енергiй: сприятливими властивостями володiє "беззабiйна" дiєта, тобто без м'ясних, рибних i iнших продуктiв, виготовлених з тiл убитих тварин.

Не вiдповiдаюче високим етичним нормам "забiйне" харчування веде в тому разі до підселення душ загиблих тварин у тiла тих людей, що їх убили чи з'їли їх плоть. Такi підселення ( їх называють "одержимостями") викликають рiзноманiтнi психiчнi i соматичні порушення i захворювання, включаючи рак.

Природною їжею для людей є рiзноманiтнi їстiвнi рослини, молоко домашнiх тварин i вироби з нього, а також пташинi яйця.

2:15. Еволюцiя кожної iндивiдуальної душi починається з формування її зачатка на мiнеральнiй основi, потiм випливають численнi втiлення в тiла спочатку маленьких, потiм усе більших рослин, потiм — у твариннi тiла наростаючої величини i видової ускладненостi, потiм — у тiла людей.

Кожний з нас, людей, колись "був" рiзними рослинами i тваринами. А тепер у тiлах рослин i тварин ми повиннi вiдчути iншi пiдростаючi душi. Ми повиннi навчитися поважати їхні життя i всiляко уникати заподiяння їм даремної шкоди. "Безубивчiсть" способу життя у вiдношеннi людей i тварин, а також вiдмовлення вiд даремного (не необхiдного) заподiяння шкоди рослинам — це повинне бути нормою життя кожної релiгiйної людини.

2:16. Бог в аспектi Творця — i це є Істиною, реально сприйманою розвитою людською свiдомiстю — є Всесвiтнiй по розмiрах, Вiчний Макроорганiзм, Що може бути зображений як Океан Блаженного i Найнiжнiшого Найтоншого Живого Свiтла Свiдомостi.

Людина повинна кинутися до пiзнання Його, повинна вчитися любити Його, повинна стати закоханою у Нього — i це стане передумовою до того, щоб осягнути Його Суть i злитися з Ним. Індивiдуальна душа — у пiдсумку своєї особистої еволюцiї — повинна влитися у Всесвiтню Душу Творця.