Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Загальна теологiя — наука про Бога"
Загальнi положення

Головна > Книги > Загальна теологiя — наука про Бога > 1. Загальнi положення
Загальна теологiя — наука про Бога.

 

1. Загальнi положення

1:1. Немає сумнiву, що здатнi фiлософськи мислити люди протягом всiєї iсторiї iснування людства на Землi задавалися питаннями про змiст своїх земних життiв, про можливiсть iснування в невтiленому станi i про буття Бога.

Цими мислителями створювалися бiльш-менш адекватнi фiлософськi представлення, утворювалися фiлософськi i езотеричні кружки, Школи чи навiть релiгiйнi рухи.

1:2. Бог — зi Своєї сторони — багаторазово давав утiленим людям Своє Навчання через Своїх Посланникiв (Месiй, Аватарів) i пророкiв. Інформацiя давалася в адекватнiй для конкретних груп людей формi — з урахуванням рiвнiв їхньої фiлолофсько-релiгiйної поiнформованостi, а також стосовно до конкретних умов буття в той конкретний час (наприклад, в умовах вiйни — чи миру, перших крокiв становлення релiгiйних концепцiй — чи на фоні їхнього стабiльного iснування в даному регiонi).

1:3. Але в кожнiм такому створеному Богом вогнищi релiгiйних знань завжди згодом вiдбувалося перекручування людьми отриманого ними Навчання. Наприклад:

- вiдбувалося зведення всiх релiгiйних обов'язкiв людей лише до участi в нiбито "рятiвних" обрядах, а молитовнi рухи тілом i стандартнi молитви ставали головним релiгiйним заняттям вiруючих, пiдмiнюючи собою реальнi зусилля по вдосконалюванню себе на шляху особистої духовної еволюцiї,

- виникав так називаний релiгiйний "фундаменталiзм", при якому релiгiйне життя розглядається не як знаходження знань про Бога, про змiст наших життiв, не як освоєння методiв духовного вдосконалювання i допомога в цьому iншим, а зводиться лише до грубого, насильницького примушування одних людей iншими до дотримання деяких "правил поведiнки", що не мають насправдi нiякого релiгiйного значення,

- формувалися помилковi концепцiї "нацiональних релігій" i "нацiональних Богiв" — тодi як насправдi Бог єдиний навiть не тiльки для людей усiєї Землi, але i для усього всесвiту; результатом такого виродження найчастiше виявлялося те, що головною суттю iдеологiї релiгiйного напрямку ставала ненависть до "єретикiв" i "iновiрців", що виливається в терор i агресивнi вiйни.

1:4. Для всiх розумних людей нашої планети повинна бути ясна необхiднiсть вивчення, прийняття i впровадження в менталiтет народiв усiх країн релiгiйної концепцiї, заснованої на сучасному науковому знаннi, пiдсумовуванним накопиченим людьми iсторичним релiгiйним досвiдом, а також на тiм, чому Бог учить нас зараз.