Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Моржування"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Моржування"

Одним iз прекрасних методiв не тiльки загартовування (у загальноприйнятому змiстi), але i пiдвищення енергетичної міцності органiзму є так називане "моржування", тобто купання в крижанiй водi.

Було пiдраховано, що кількість простудних захворювань при "моржувані" знижується в 60 (!) разів, непростудних — у 30 разiв. "Моржування" як лiкувальний прийом вилiковує вiд багатьох захворювань, включаючи радикулiти, гiпертонiю, гiпотонiю, туберкульоз легень, цукровий дiабет, хронiчнi шлунково-кишковi захворювання, запальнi явища в статевих органах, порушення менструальних циклiв, шкiрнi захворювання i т.п. [20,21].

Починати купатися в холоднiй водi не обов'язково з осенi, як iнодi вважають: цим можна зайнятися хоч у найдужчi морози. Але перед початком бажано освоїти розглянутi прийоми психiчної саморегуляцiї. У такому випадку "моржування" буде самим безпосереднiм чином сприяти закрiпленню навичок перебування в найтонших психiчних станах. При цьому вихiд на мороз у роздягненому видi i занурення в крижану воду стає не тiльки вольовим актом, але i дозованим, керованим експериментом над собою по збереженню найтонших станiв в умовно несприятливому зовнiшньому середовищi. Корисно при цьому максимально не ототожнюватися з вiдчуттями тiла i лише спостерiгати за ними з глибини тонких планiв навколишнього простору.

При "холодовому ударi" органiзм вiдповiдає енергетичним стресом, що може супроводжуватися позитивним чи негативним емоцiйним відтінком — у залежностi вiд початкового настроювання i вiд здатностi до психiчної саморегуляцiї. Енергетична система органiзму рiзко пiдвищує свою активнiсть. Запускається iнтенсивне теплотворення. Психiчний настрой i не ототожнювання з вiдчуттями тiла дозволяють не вiдчувати холод у повiтрi i водi навiть при сильному морозi. Пiсля перебування в крижанiй водi холод якийсь час також не вiдчувається, а при несильному морозi навiть настає вiдчуття жару за рахунок триваючого вироблення органiзмом великої кiлькостi тепла. Але через 10 — 20 хвилин настає виснаження ресурсiв органiзму i з'являються озноб i тремтiння. В мiру тренування iнтенсивнiсть останнiх проявiв знижується. Зiгрiватися в такi моменти можна через активний рух, у теплому примiщеннi, бiля багаття. От ці ось стреси i спустошення енергетичної системи органiзму i тренують її, пiдвищуючи мобiльнiсть i нарощуючи її енергоємнiсть.

Одним з найвизначнiших популяризаторiв холодового загартовування був у нашiй країнi Порфирiй Корнiйович Iванов, прикладом свого життя показавши можливiсть гармонiчного злиття з природою у всiх її проявах. Навiть у найдужчi морози вiн ходив в одних трусах i босонiж, по багато разiв у день купався узимку в природних водоймах чи обливався водою з колодязiв, ночував без одягу в снігу.

Хоча безсумнiвно, що купання в крижанiй водi є найефективнiшої з усiх процедур, що гартують, дуже не засмучуйтеся, якщо поруч з вашим будинком немає придатної для цього водойми. Ви можете, наприклад, бiгати по снiгу босонiж i, якщо є можливiсть, то i полежати, роздягнувшись, у снiгу. Можна обливатися водою з колодязя. Нарештi, можна полежати у ваннi з холодною водою чи просто обливатися нею з таза чи цебра.

Але треба враховувати, що вода з температурою вище 8 градусiв по Цельсію вже не викликає досить чiткого запуску енергетичних процесiв, купання в нiй менш ефективно, а в нетренованих воно може навiть викликати застуду.

Холодовi процедури можна робити пiд час спецiальних тренувань, також ранком щодня, увечерi пiсля роботи, щоб зняти втому, а також у всiх тих випадках, коли пiд впливом рiзного роду причин ми втратили внутрiшню гармонiю чи перестали бачити в собi свiтло.

Усi холодовi процедури треба робити з обов'язковим пiдключенням психiчної саморегуляцiї, а не тiльки через вольовий акт. Спецiально намагатися пiдсилити ефект за рахунок рiзких температурних контрастiв теж недоцiльно. Наприклад, якщо ми хочемо облитися холодною водою з таза чи цебра, то спочатку зануримо в неї кистi рук, вiдчуємо, як струменя блаженної свiжостi, радостi пiднiмаються по них. Потiм умиємо обличчя i вiдчуємо свiжiсть i радiсть, що входять через нього. Виллємо трохи пригорщей води собi на голову, представляючи, що це — вода з весняної поталої калюжi на лузi, що це — сама весна. I тодi в нас з'явиться непiдроблене бажання з'єднатися з цiєю водою усiм тiлом.

Пiсля обливання чи купання будемо спостерігати за енергетичними процесами в органiзмi. А там можна побачити загоряння яскравого бiлого свiту-вогню, який треба рiвномiрно розпалити i розподiлити по всьому просторi всерединi тiла. Цей вогонь зцiляє, звiльняє нас вiд грубих енергiй.

На закiнчення цiєї глави варто сказати наступне. Навiть без попереднього навчання психiчної саморегуляцiї "моржування" врятувало багатьох людей вiд важких, що вважалися невилiковними, хвороб, включаючи рак. Вiдомо багато випадкiв швидкого зцiлення через цей прийом, у тому числi, вiд респiраторних захворювань у гострiй стадiї. В ентузiастiв "моржування" уже накопичений значний досвiд лiкування дiтей, i це питання заслуговує серйозного всебiчного вивчення. Але панацеєю (лiками вiд усiх хвороб) воно не є. Наприклад, при хронiчних захворюваннях, що протiкають з незначно пiдвищеною температурою тiла, воно не завжди дає позитивний ефект. Очевидно, органiзм у цих випадках уже не має енергоресурсiв, що могли б бути активованi зануренням у крижану воду. Таким хворим, скорiше, можуть допомогти, навпаки, гiпертермiчнi (високотемпературнi) ванни [24].

Неприпустиме також примушування до "моржування" навiть у лiкувальних цiлях, оскiльки саме психiчна готовнiсть значною мiрою визначає його ефективнiсть.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]