Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > "Створення свiту" i "кiнець свiту"

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

"Створення свiту" — це не загальвсесвiтнє явище. Астрономи постiйно спостерiгають народження нових систем зiрок i планет. Iншi ж, що вже вiджилi своє, такi системи гинуть у створюваних Богом "чорних дiрах" [14,28]. Це i є їх "кiнець свiту". При цьому всi душi, що не встигли до цього моменту досягти Божественностi, гинуть, розпадаючись знову до стану протопуруші. А матерiальна складова "острiвцiв, що розпадаються," i матерiальних тiл перетворюється в протопракріті, стаючи матерiалом для нових творiнь.

Протопракріті i протопуруша разом iменуються термiном "акаша". Фiзикам енергiя акаші вiдома як деякi рiзновиди нейтрино.

Про природу багатомiрної будови всесвіту ми говорили майже в кожнiй попереднiй публiкацiї. Зараз же лише поясню, що вона подiбна тому, як, наприклад, рiзнi дiапазони радiохвиль, що розрiзняються по частотi вiбрацiй, спiвiснують одночасно, не перетинаючись i майже не взаємодiючи, у тому самому просторi. I усi вони знаходяться в глибинi багатомiрностi пiд свiтом твердої матерiї, включаючи матерiю наших тiл; при цьому ми їх у звичайних умовах не помічаємо.

Подiбно цьому i духи, що населяють бiльш грубi еони, не бачать, не помічають того, що вiдбувається в еонах бiльш "глибоких", бiльш витончених. Хоча i керуються вiдтiля.

Переселитися в бiльш витонченi еони можливо тiльки у втiленому станi — за рахунок духовних зусиль. Тому що трансформацiя ("трансмутацiя") енергiї свiдомостi вiдбувається саме i тiльки в спецiалiзованiй "фабрицi трансмутацiї", якою є тiло, здатне засвоювати i направляти в тому числi на нестатки трансмутацiї i росту величини "згустку" свiдомостi енергiю, одержувану вiд переробки звичайної їжi.

Звiдси стає зрозумiлим, що нiякі молитви або чиїсь "клопотання" не можуть переселити душi з еонів пекла в еони раю. Легенда про те, що Iсус Христос звiльнив грiшникiв з пекла, мiстить перекручену iнформацiю: Вiн рятував грiшникiв не невтiлених, а втiлених, даруючи їм Навчання Бога про рятування вiд земних i неземних страждань за допомогою стоншення свiдомостi — через любов-нiжнiсть, прощення, жаль, вигнання iз себе гнiву i всякої грубості, усунення егоцентризму.

* * *

Треба звернути увагу, що в лiтературi можна зустрiти неадекватне використання термiна "четвертий вимiр". Це можна бачити навiть у "Книзi Iсуса" [28], де Iсус теж використовував цей термiн, говорячи зi спiврозмовником "на його мовi", тобто оперуючи тими словами, що використовує спiврозмовник, i тими їх значеннями, що вiн знає. У зазначенiй книзi цей термiн застосований навiть у двох рiзних неадекватних значеннях: як Обитель Бога-Отця i як просто сукупнiсть нематерiальних еонів.

Але насправдi, виходячи з логiки створення самого термiна "четвертий вимiр", — їм є саме матерiальний свiт, буття в якому визначається не трьома, а чотирма "вимiрами": довжиною, шириною, висотою i часом.

Утiм, часом (рiзним на кожнiй планетi) обумовлено в Утворi все, включаючи навiть Святого Духа, що живе при планетах.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]