Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

Пiсля освоєння всiх приведених вище вправ буде доречно привести в належний стан основнi меридiани тiла.

Усе тiло людини, як i тiла тварин i навiть рослин, пронизано безлiччю невидимих звичайним зором каналiв, що проводять по органiзму енергiї рiзного ступеня тонкостi. Цi канали, називанi меридiанами (чи Наді), були вiдкритi i використовувалися в древнiй китайськiй медицинi (чжень-цзю-терапія).

Меридiани виявляються, у тому числi, по пiдвищеній — у порiвняннi з навколишнiми тканинами тiла — електропровiдностi (але треба пам'ятати, що електричний струм, навiть найслабкіший, для них неадекватний, i методи точкової електродіагностики i електропунктури можуть застосовуватися тiльки у виняткових випадках).

Меридiани можуть бути видимi тими людьми, хто домоглися розширення дiапазону свого сприйняття через системи тренувань, подiбних з нашою.

Унаслiдок запальних процесiв у тканинах тiла, що забруднює харчування, чи зовнiшнiх несприятливих енергетичних впливiв меридiани можуть утрачати свою провiднiсть. Тодi можуть початися тривалi захворювання тих органiв, що позбавилися адекватного енергозабезпечення. Такi захворювання звичайно не пiддаються повному медикаментозному лiкуванню. От у цих-то випадках i виявляються ефективними методи голкотерапiї i подiбнi терапевтичнi прийоми: лазерний, вiбрацiйний й iншi впливи через "бiологiчно активнi точки" покривiв тiла. При цьому вiдбувається вiдновлення провiдностi меридiанiв за рахунок енергопотоків, що посилаються по них.

Поговоримо тепер про декiлька меридiанiв, що можуть бути з успiхом використанi в практицi психiчної саморегуляцiї.

Усi чакри з'єднанi декiлькома великими меридiанами, що проходять по хребтi, також уздовж передньої стiнки тiла i по його серединi.

По хребтi вiд муладхари до сахасрари проходить широкий канал, називаний сушумною (по-китайському, ту-мо чи ду-мо). Одна з його функцiй складається в розподiлi по чакрах накопичуваної в муладхарі енергiї. Цей енергетичний потенцiал формується в основному за рахунок свадхістанної енергiї удани (через сублiмацiю, тобто перетворення удани в енергiю iнших чакр), якщо остання не розтрачується при перевтомленнях i хворобах.

У межах сушумни, у її заднiй областi, вiдокремлюється значно бiльш вузький канал (дiаметром близько 2 см) — ваджріні, по якому до iнших чакр проходить удана.

Третiй з хребтових каналiв — чітріні (Брахма-Наді) — пролягає ззаду сушумни. Вiн починається вiд задньої частини сахасрари, проходить униз пiд потиличною кiсткою, опускається по заднiй сторонi шиї i далi — по самiй заднiй частинi хребта, збiгаючись з остистими вiдростками хребцiв, i шкiрi. Читріні — винятково важлива для нас структура. Вона буде служити нам еталоном найтоншого стану, по якому надалi ми будемо проводити настроювання своєї емоцiйної сфери. По "шкалi водородов" Г.І.Гурджиєва [34] стан чітріні оцiнюється як Н-3. Це — рiвень тонкостi Святого Духа. Навчившись концентруватися в чітріні, можна через цей канал легко "поринати" свiдомiстю в еони Святого Духа, прямо спiлкуватися, обiйматися, а потiм i зливатися з Ним там. От так релiгiйнi iстини з абстракцiй стають реальнiстю.

Система чакр також комутирується переднiм каналом жень-мо. Вiн починається вiд верхнього кiнця сушумни, обгинає сахасрару з бокiв двома гiлками, що з'єднуються в областi чола, потiм, знову роздiлившись на кілька канальців, опускається по обличчю i поєднується в районi вішудхи. Ще одна галузь каналу опускається крiзь середину голови, через піднебіння виходить до пiдборiддя i на шиї приєднується до iнших вiдгалужень. Потiм канал широкою стрiчкою опускається по переднiй сторонi тiла, даючи вiдгалуження до всiх чакр, проходить крiзь лобкову кiстку i направляється до куприка.

Нас особливо буде цiкавити верхня частина каналу, що з'єднує у функцiональний блок чотири чакри так називаного "емоцiйного центра" [34]: анахату, вішудху, маніпуру й аджню. У цьому комлексі ведучу роль грають, звичайно, анахата i вішудха. Вiд маніпури деякою мiрою залежить iнтенсивнiсть емоцiй, а через аджню здiйснюється в тому числi взаємодiя з гипоталамо-гипофизарним комплексом, що грає найважливiшу роль у координацiї через ендокринну систему емоцiйних i поведiнкових реакцiй цiлого органiзму.

Тiльки тi, хто мають розвитий переднiй канал, хто також умiють їм користатися, випробували воiстину високi позитивнi емоцiї вiд спiлкування з iншими людьми, iз природою. Але таких людей надзвичайно мало: їх — одиницi з тисяч. Переднiй канал дуже рiдко виявляється розвитим без спецiальних зусиль.

Система хребтових i переднього меридiанiв називається, за китайською традицiєю, "мiкрокосмiчною орбiтою". Циркуляцiєю по "мiкрокосмiчнiй орбiтi" здiйснюється один з етапiв перетворення енергiй в органiзмi. Його цiль — створення i накопичення в органiзмi "золотого елiксиру" — так у древнiй алхiмiї називали одержувану шляхом перетворень найтоншу енергiю. Попереднiй же етап здiйснюється при опусканнi енергiї, одержуваної вiд їжi, — самани — з маніпури в активну свадхістану.

Виконання вправ з "мiкрокосмiчною орбiтою" дає сильний емоцiйний ефект, змiнюючи всю людину, роблячи її життєрадiсною, що дарує людям свою щиру, серцеву любов.

Система чакр на одному iз самих тонких планiв комутирується також ще одним меридiаном — серединним. Цей широкий меридiан з'єднує розвитi чакри, проходячи вертикально по серединi всього тiла. Вiн формується одночасно з розвитком чакр: у людей з нерозвиненими чакрами вiн не прослiджується. Ширина каналу приблизно вiдповiдає дiаметру чакр. Це — також дуже важлива енергоструктура органiзму.

* * *

Почнемо iз сушумни. Її найпростiше прочистити великим образом "йоржа" для миття пляшок. Для цього вiдходимо вiд тiла з анахати назад, стаємо трохи бiльше його, потiм двома руками починаємо "драїти" сушумну "йоржем". Важлива деталь тут така: треба прочистити також i прохiд iз сушумни в муладхару, а вiн має продовження не по прямої лiнiї униз вiд хрестця, а вперед.

А потiм — серединний меридiан. Роботу з ним зручно робити на спецiальних "мiсцях сили", що спряють вiдходу свiдомiстю нижче тiла. Тобто, до цього моменту свiдомiсть практикуючого повинна бути вже розвита попереднiми вправами до того ступеня, щоб бути в змозі вiдходити пiд тiло, причому не втрачаючи тонкого стану.

Увiйшовши знизу в серединний меридiан, треба "вимити" його стiнки, наприклад, образом мокрої ганчiрки з мильною пiною чи будь-якими iншими придатними прийомами.

Потiм досить важливо очистити перегородку мiж сушумною i серединним меридiаном. Для цього треба бути одночасно в обох меридiанах, зайшовши в сушумну зверху, а в серединний меридiан — знизу. Тодi стає видна перегородка мiж ними i можливi темнi плями на нiй. Усунення цих плям дає черговий етап зцiлення тiла.

Коли прочищений меридiан сушумна, можна почати роботу з "мiкрокосмiчною орбiтою". Для цього ми заходимо позаду в двi нижнi чакри, їхню енергiю пiднiмаємо по сушумні, "перекидаємо" по меридiанах через голову й опускаємо по передньому меридiанi назад до нижнiх чакр. Повторюємо це обертання енергiї. При цьому грубi енергiї, у тому числi тi, котрi викликали хвороби, трансформуються в тонкi в меридiанi жень-мо.

Пiсля перших вправ з "мiкрокосмiчною орбiтою" треба обов'язково провести глибоку релаксацiю в "шавасані".

Надалi можна буде навчитися робити навмисне перекручування траєкторiї руху енергiї по "мiкрокосмiчнiй орбiтi" — так, щоб її потiк захоплював хворi мiсця (якщо вони ще залишилися). Це приводить до їх зцiлення.

Ми починали обертати енергiю по "орбiтi" iз залученням меридiана сушумни. Але надалi те ж треба навчитися робити i по чітріні, i по енергетичному "коконi", що оточує тiло. Усе це дає новi етапи оздоровлення органiзму i стоншення свiдомостi. У нашiй практицi все це легко робиться на вiдповiдних "мiсцях сили" — зонах, що мають особливу енергетичну значимiсть для людини (докладнiше див. [11,16]). Пошукайте їх i в себе — може бути, знайдете.

На закiнчення глави вiдзначу, що iснують неспроможнi методики китайського ци-гун, завезенi в нашу країну, у яких намагаються працювати з "орбiтою" без попереднього ретельного пророблення чакр i меридiанiв. У таких випадках уся робота виконується тiльки на рiвнi образних представлень. Очищаючий, зцiлювальний ефекти і стоншення при цьому не досягаються.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]