Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" зазаради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi заради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духовi

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Слiдом за освоєнням сказаного можна приступити до очищення й упорядкування чакр.

Усього чакр сiм. Iнодi називають iнше їхнє число, що викликано непорозумiннями. Так наприклад, до чакр можуть вiдносити iншi енергетичнi центри чи ж штучно створюванi в тiлi чи навiть за його межами енергоструктури.

Також iснують помилковi думки про локалiзацiю чакр. Наприклад, у рядi некомпетентних видань анахата (вмiстище духовного серця) виявляється в областi шлунка, а маніпура "вiд'їжджає" до пупка.

Насправдi чакри розташованi так:

Сахасрара — подiбна до лежачого диска чакра, що знаходиться пiд тiм'яною кiсткою. Її дiаметр — близько 12 см, висота — близько 4 см. Це — область пiвкуль переднього мозку.

Аджня — розташована в серединi голови велика чакра. Їй просторово вiдповiдають центральнi вiддiли головного мозку.

Вішудха — чакра, розташована в нижнiй половинi шиї до рiвня ключиць.

Анахата — чакра грудного вiддiлу тулуба.

Маніпура — чакра верхньої половини живота.

Свадхістана — чакра нижньої половини живота.

Муладхара — чакра, розташована в нижнiй частинi таза мiж куприком i лобковою кiсткою.

Ступiнь розвиненостi окремих чакр збiгається з психологiчними особливостями конкретної людини. Так, при добре розвинутих:

сахасрарі — спостерiгається виражена здатнiсть до "стратегiчного" мислення, тобто уявному охопленню всiєї ситуацiї в цiлому "єдиним поглядом", "зверху", що дозволяє таким людям бути широкомислячими керiвниками;

аджні — здатнiсть до "тактовного" мислення, що дозволяє успiшно справлятися з рiшенням "вузьких", "окремих" питань у науцi, виробництвi, побутi;

вішудхі — здатнiсть до естетичного сприйняття: гарнi художники, музиканти й iншi служителi мистецтва — люди з добре розвитою вішудхою;

анахаті — здатнiсть до емоцiйної любовi (любовi не "вiд розуму", а "вiд серця");

маніпурі — здатнiсть до енергiйних дiй; але також часто вiдзначається схильнiсть до домiнування емоцiй роздратування й iнших проявiв гнiву;

свадхистані — добре виражена репродуктивна функцiя;

муладхарі — психiчна стiйкiсть у рiзноманiтних життєвих ситуацiях.

Стан чакр тiсно взаємозалежний з тими органами, що знаходяться у вiдповiдних кожній чакрі дiлянках тiла. Чакри беруть участь в енергозабезпеченнi цих органiв, а захворювання органiв згубно вiдбиваються на станi чакр.

Наприклад, у "сферi вiдповiдальностi"

- анахати виявляються серце i легенi, також руки i молочнi залози,

- маніпури — у тому числi, шлунок i ряд iнших структур травної системи,

- свадхістани — у тому числi, половi органи i сечовий мiхур, а також ноги,

- сахасрари — пiвкулi переднього мозку,

- аджні — весь iнший головний мозок, а також очі, вуха, нiс i носоглотка,

- вішудхи — у тому числi, уся шия, щитовидна залоза, також обидвi щелепи з їхнiм зубним апаратом. (Границя мiж "сферами впливу" аджні i вішудхи проходить по піднебінню).

 

* * *

Почнемо роботу з чакрами. Iснують визначенi сполучення звукiв (рiзновид мантр), спiв яких сприяє, завдяки виникненню резонансних вiбрацiй, розвитку чакр. Мантри також допоможуть нам домогтися чiткого вiдчуття своїх чакр. Цi мантри наступнi:

для сахасрари — ам,

для аджні — вом,

для вішудхи — хам,

для анахати — ям,

для маніпури — рам,

для свадхістани — вам,

для муладхари — лам

Будемо хором, протяжно, нiжно, на високих звукових частотах (орiєнтуючись по висотi на жiночi голоси), неголосно співати мантри з одночасною концентрацiєю у вiдповiдних чакрах. При переходi з чакри в чакру заходимо в них позаду, з спини чи потилицi, як би проникаючи в осередки чи нiшi.

Повторимо весь цикл мантр кiлька разiв. Доможемося чiткого вiдчуття вiбрацiї в усiх чакрах.

Обов'язково будемо практикувати цю вправу щодня. При вiдсутностi можливостi співати мантри вголос — співайте їх про себе, але лише пiсля чiткого оволодiння спiвом уголос.

Роботi з анахатой i зараз, i надалi будемо придiляти максимальну увагу — i вже тiльки вiд цього ваше життя стане свiтлiше i радісніше.

Якщо не освоїти дуже тонкий i нiжний спiв мантр для чакр — далi нiчого не вийде. Особливо часто такi труднощi бувають у незнаючих витонченостi чоловiкiв. Їм може допомогти наступний прийом. Вiзьмiть у рот глоток води i полощiть їм горло. Так, щоб був звук, що булькає. Продовжуючи, опускаємо ковток усе глибше в горло, звук при цьому стає вище. Нехай вiн стане гранично високим. Ось вiд цих нот i потрiбно співати мантр для чакр.

Освоїмо ще один прийом для розвитку чакр. Створимо образ бiлої свiтної об'ємної фiгури, утвореної чотирма трикутниками, що з'єднані сторонами. Ця фiгура (тетраедр) знайома нам за формою паперових пакетiв, у яких продавалося молоко. Будемо вводити такий "пакет" позаду в кожну з чакр по черзi одним кутом уперед (крiм сахасрари i муладхари) i швидко обертати його навколо горизонтальної осi, що проходе з позаду вперед, у напрямку проти стрiлки годинника, якщо дивитися з позаду. Для двох крайнiх чакр обертання тетраедра треба здiйснювати навколо вертикальної осi, причому для сахасрари — одним кутом нагору, а для муладхари — вниз. Напрямок обертання для останнiх випадкiв — проти стрiлки годинника, якщо дивитися з тiла. Виконання вправи полегшується, якщо сполучити його з як би "удмухуванням" у чакру вiдповiдної їй мантри.

Усi розглянутi вправи з чакрами (а потiм i з меридiанами) зручно проводити саме стоячи. А наступну вправу — i пiд час неспiшної ходьби по дорiжках у парку чи в лісі.

Але треба попередити, що дані тренування пiдвищують чутливiсть практикуючих до енерговпливів iнших людей, до iнформацiї, що можуть привносити духи рiзного рiвня розвитку. Тому є небезпека, що люди, що ще не дозрiли iнтелектуально й етично, не зможуть адекватно реагувати на такi впливи, особливо в реальних чи вигаданих загрозливих ситуацiях.

З цiєї причини не слiд займатися такою роботою тим, хто не досягли хоча б 20-лiтнього вiку. Та й серед дорослих вона показана лише декому.

Психоенергетичні тренування, що приводять до високих ступенiв витонченостi свiдомостi i — як наслiдок — до вiдчуття його "оголеностi", нi в якому разi не можуть носити масовий характер, бути доступними для всiх бажаючих. На них повиннi допускатися тiльки обранi. Iншi ж люди мають можливiсть пiдвищувати свiй iнтелектуальний i етичний потенцiал в умовах екзотеричної духовної роботи над собою: у придбаннi нових знань, у служiннi iншим, у змiцненнi своєї вiри.

Але є одна досить проста вправа з духовним серцем, яку може спробувати кожний — без яких-небудь умов. Вiдчуємо свою голову перемiщеною в грудну клiтку. Вiдчуємо нiс, чоло, губи. Поворухнемо губами. Щоб голова не "спливала" на своє колишнє мiсце, вiдчуємо на нiй кепку. Потiм — найголовніше: треба вiдкрити очі, "поплескати" вiями... I тепер будемо вчитися дивитися на зовнiшнiй свiт очима з грудей. Вiн буде вiдчуватися тепер зовсiм iнакше: не жорстоким i ворожим, а тонким, нiжним, чуйним для емоцiй любовi.

Ось це i є розкриття духовного серця. Як бачимо, це робиться дуже просто. Було б тiльки бажання!

Надалi треба буде навчитися дивитися з анахати не тiльки вперед, але i назад.

А потiм — усе те ж — i з всiх iнших чакр. ("Вiкна" двох крайнiх чакр спрямованi вiдповiдно нагору i вниз. Але крiзь них можна дивитися також i вперед, і назад).

Назад треба навчитися дивитися не тiльки заради розвитку чакр, але i тому, що, дивлячись уперед, ми привчили себе бачити свiт матерiальних об'єктiв, ззаду ж — чистi i тонкi еони зi Свiдомiстю, що живе в них.

І бiльш того, цією вправою ми зараз готуємося на той час, коли будемо виходити за межi тiла. I це теж варто робити саме назад — назад з анахати.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]