Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Загальнi відомості

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Загальнi відомості

Основнi методи — це тi, котрi дозволяють довести стан органiзму до такого ступеня чистоти i справностi всiх енергоструктур, щоб вiдчути Бога, навчитися входити в Самадхі (емоцiйнi стани, що виникають при зiткненнях зi Свiдомiстю Бога в аспектах Святого Духа чи Творця) i далi ростити витончену свiдомiсть, розвивати її силу — щоб потiм, на вищих ступiнях, прийти до Повної Перемоги Злиття з Творцем у Його Обителi.

У традицiях iндуїзму i буддизму цi методи вiдомi як "раджа-йога". Їхнi варiацiї розробленi й у китайському даосизмi, i в мусульманському суфiзмi. Вони iснували i на територiї Русi до її "хрещення", що видно по висотi духовного статусу тих, хто перевтiленi тут тепер. Але в християнському середовищi з духовних практик цього рiвня вiдома лише "Ісусова молитва".

Раджа-йога базується на роботi з чакрами i потiм основними меридiанами i "коконом". Цiль роботи з ними — "вичистити" їх до прозоростi i розвити — щоб з'єднатися через них з Божественним рiвнем тонкостi.

Звiдси стає очевидним, що маючі мiсце в рядi шкiл методики "розфарбовування" чакр є фактичним шкiдництвом i обумовленi грубою духовною некомпетентнiстю лiдерiв тих шкiл. Адже самим витонченим є нiжний бiлий колiр. А будь-який iнший — уже свiдомо далi вiд витонченостi Творця.

Ще одна характерна помилка при роботi з чакрами — роблення акценту на розвиток аджні i її "вiкна" (трикутти), що, нiбито, приводить до знаходження ясновидiння. Ця тенденцiя має дуже давню iсторiю, тому що має початок у неправильному розумiннi слiв Крішни в Бхагавадгіті [14] (8:10), де Вiн рекомендує проводити енергiю крiзь трикутту. Але з наступних рядкiв Гiти (8:12) видно, що мова йде саме про енергiю саме Атмана (див. також [15]). У тих же численних школах, де лiдери ще не дiйшли самi до пiзнання Атмана, це намагаються робити звичайними біоенергіями, що приводить до активацiї однiєї iз самих грубих (початково) чакр i, як наслiдок, огрубiння усiєї свiдомостi. У таких людей, зокрема, погляд стає "пронизливим", рiзким, неприємним. Така тенденцiя надовго зупиняє їх у духовному розвитку.

А ясновидiння, що у деяких адептiв виникає вiд такої роботи, нiякої реальної цiнностi не представляє, воно дає лише бачення емоцiйних аур навколо голiв iнших людей i годиться хiба що для "пiдглядання" за їх станами.

Істинне ж ясновидiння здiйснюється структурами нижнього "мiхура сприйняття" (див. нижче). Воно дозволяє бачити енергiї рiзних ступенiв тонкостi-грубості в багатомiрному просторi. Його знаходження дає в пiдсумку можливiсть прямого спостерігання рiзних найтонших Проявiв невтiленої Свiдомостi Бога.

Робота з чакрами i з розвитком iнших тонких структур органiзму несумiсна з вживанням алкоголю (навiть у видi квасу i молочних продуктiв, що містять спирт) i iнших психоделиків, тому що вони руйнують цi тонкi структури. Порушення цього правила викликае важкi захворювання.

* * *

Плiдна робота з тонкими енергоструктурами i медитативнi тренування неможливi при освітлюванні примiщення для занять люмiнесцентними лампами, тому що вони створюють грубий енерговплив.

Неприпустимо також носiння одягу iз синтетичних тканин, оскiльки він не пропускає значну частину спектра біоенергій i спотворює енергетичнi процеси усерединi тiла. (Остання вказiвка не вiдноситься до плащiв, що ми надягаємо тiльки у випадку дощу).

Годинник i iншi металевi предмети пiд час занять повиннi бути знятi з тiла: годинник вiд бiоенергетичної роботи намагнiчується i виходить з ладу, а усi вироби з металу створюють енергопершкоди.

Про несумiснiсть психоенергетичних тренувань, як i взагалi всякої серйозної духовної роботи, з харчуванням "забiйною" їжею ми вже говорили. Недотримання цього правила веде до вибудовування енергоструктур органiзму з грубих енергiй.

Заняття даного етапу роботи краще проводити в груповому варiантi, причому зручнiше в примiщеннi, що приблизно вiдповiдає по розмiрах величинi групи: занадто великий зал несприятливий, тому що в ньому розсiюється загальногрупова енергiя.

* * *

Першi серйознi відомості (з вiдомих нам) про роль i функцiонування чакр i методи роботи з ними були представленi в книгах [11,13,15,16]. Бiльш раннi фантазiї на цей рахунок вiдомого в Росiї автора Ауробіндо Гхоша зовсiм неспроможнi i лише ввели багатьох читачiв в оману на фоні дефiциту, що мав мiсце, езотеричної лiтературної iнформацiї в Росiї до Перебудови.

* * *

Звернемося тепер до конкретної iнформацiї про роботу на даному етапi духовного просування. Пропонованi вправи публiкувалися нами вже неодноразово, вони апробованi багаторiчною практикою викладання дуже багатьом людям i зарекомендували себе оптимальною ефективнiстю.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]