Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Карма-йога (служiння)

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Карма-йога (служiння)

Термiн "карма-йога" означає "Шлях до Злиття з Богом через дiї служiння".

Що таке "служiння Богу"?

Некомпетентний читач зараз може почати згадувати: "Є слово "Богослужiння"... А що це таке? Молитви... А що таке молитви? "Подай, Господи! Подай, Господи!"...

Так, для бiльшостi вiруючих, що вважають себе християнами, молитва є жебрацтво перед Богом. I в цьому вони, як нi парадоксально, бачать свiй обов'язок, своє "служiння" Богу...

Але Богу не потрiбно наше жебрацтво. Вiн це не слухає. Iнакше в Нього "вуха зав'януть" вiд усiєї цієї вигаданої людьми нiсенiтницi, вiд звертань до Нього, як до слуги, що, нiбито, зобов'язаний подавати те та се.

Йому потрiбнi нашi зусилля по самовдосконаленню i по допомозi в цьому iншим людям. Йому потрiбна наша активна участь — кожного! — у Його Еволюцiї. А не пасивне ниття в чеканнi "милостi" з небес.

Допомога iншим людям на цьому Шляху — це i є служiння Богу! Про це Вiн Сам прямо заявляв i через Бабаджі, i через Сатья Саі; цiй же темi присвятив багато прекрасних слiв апостол Павло [7,14].

Але таку допомогу не треба розглядати вузько; як лише проповiдування i ведення релiгiйних занять, написання вiдповiдної лiтератури. Ні. Тому що людям, щоб плiдно жити на Землi, еволюцiонуючи, потрібні ще i житло, i їжа, i одяг, i паливо, i транспорт, i безпека, i медична допомога, i навчання грамотi i наукам, i багато чого iншого. Тому карма-йога — це є допомога людям в усьому добром.

Але те, що шкодить людям, — це не карма-йога, не служiння Богу, а служiння силам диявольського еона. Це — i виробництво i поширення алкоголю, тютюну, iнших отрутних "дурниць", i убивство тварин i згодовування їхнiх тiл людям, i проповiдь людиноненависництва, i загарбницькi вiйни...

Найважливiшою ознакою карма-йоги також є вiрний мотив дiї: тобто дiї повиннi вiдбуватися не заради користi чі нагороди, хоча б у видi зарплати. Дiї повиннi вiдбуватися заради допомоги iншим, як акти дарування. Це, однак, не означає безкоштовної праці. Але справа вже тих, кому допомагаємо, i Бога — подбати в такому випадку про матерiальне благополуччя того, хто дарує.

Iншими словами, "взаєморозрахунки" гiдних людей, що допомагають один одному, — це обмiн дарунками. Усі ж необхiднi подробицi "теорiї дарункiв" (чи "теорiї дарування") викладенi Богом у главi 17 Бхагавадгіти [14]. Головне тут те, що саттвічними, тобто щирими, чистими дарунками Бог визнає тiльки тi, котрi даруються гiдній людині у вiдповiдний час i у вiдповiдному мiсцi.

Таким чином, повне коротке визначення "карма-йоги" — "некорислива допомога всiм гiдним у всiм добром".

Дуже важливо пiдкреслити, що людина правильно розвивається не через паразитизм i жебрацтво, не через нескiнченне твердження молитов i рухів тілом у релiгiйних обрядах — а через творчу працю, через дійову любов до iнших iстот, що еволюцiонують, що виявляється в активних справах заради їхнього блага.

Сатья Саі наочним прикладом пояснює iдею карма-йоги. Вiн говорить: адже якщо ви — члени однiєї родини, то адже не просите в глави родини плату за кожну виконану по будинку роботу, — працюють за грошi стороннi, але не "свої". Так i ви, якщо почуваєте Бога своїм Отцем, то не повиннi затiвати з Ним торгових розрахункiв, повиннi, навпроти, дiяти в iнтересах Його Справи, заради Нього, заради Еволюцiї, а не заради себе особисто [7,8,14,16,35].

Саме на фоні такої дiяльностi Бог допомагає нам розвивати себе й iнтелектуально, i в любовi, i в силі.

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]