Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Iстина

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Iстина

Цей пункт "формули Бабаджі" має на увазi розумiння того, що є Бог, Еволюцiя Всесвiтньої Свiдомостi, яке моє мiсце в нiй i що конкретно менi треба робити. Цього розумiння зараз немає майже нi в кого.

Так, в Iндiї в даний час улюбленим "народним богом" є казковий (вигаданий) Ганеша: людина з головою слона, що народилася нiбито на Небесах вiд злягання iнших богiв.

У "християнському" свiтi повторюють, що наш Бог — Iсус Христос, а в мусульман, мол, — iнший, звичайно ж, помилковий Бог — Аллах. Хоча Аллах — це дослiвний переклад на арабську мову слова "Бог-Отець". I саме любов i спрямованiсть до Нього проповiдував Iсус Христос.

Спираючись на iудейську Бiблiю (Старий Завiт), що "узаконювала" загарбницькi, грабiжницькi вiйни, убивства, насильства, жорстокiсть, а також на сильно "урiзане" у Новому Завiтi Навчання Iсуса Христа (див. [14]), бiльшiсть "християн" втратило i Бога-Отця, Що займав головне мiсце в проповiдях Iсуса, i Любов. Їм на змiну прийшло типово язичеська "боготворчість" у вигляді створення культу "Царицi Небесної" Марiї — матерi Iсуса, "офiцiйнi" прокльони на адресу iнших церков, мусульман, усiх євреїв (хоча, от парадокс! — адже й Iсус, i Його батьки, i Його апостоли, i всi першi християни були саме євреями!), вiйни пiд знаком хреста, катування i мордування, насадження вiруючим сатани i бiсiв, чаклунiв i вампiрiв в якості головних об'єктів уваги, споювання "пастви" i агресивного експансiонiзму...

Це "християнство" знищило, зокрема, свiтлi i чистi духовнi традицiї наших далеких росiйських предкiв, що аж нiяк не всi були "язичниками", тобто шанувальниками духів i вигаданих "богiв", а багато хто були прямими учнями Отця.

Зокрема, одним з Божественних Учителiв, що працювали тодi на територiї Росiї, був Ассиріс (не будемо плутати з єгипетським Осирісом). Одна з сильних духовних шкiл Ассиріса знаходилася на пiвночi Новгородської Русi. (Я мав щастя допомогти ввiйти в Обитель Творця одному з Його тодiшнiх успішних учнiв, нинi втiленому в жiночому тiлi. Невтiлений Ассиріс i зараз працює в тому числi на територiї Росiї, допомагаючи гiдним учням Бога).

Багато столiть, що пiдуть за "хрещенням", у нашій "християнській" державi з її "християнськими" правителями улюбленими видами страти були садження на кiл i спалювання заживо. Особливо яскравими по жорстокостi сторiнками iсторiї росiйського православ'я були часи його становлення на Русi, а потiм знищення "старообрядникiв", що не погодилися з реформами патрiарха Нікона.

... Автор цiєї книги сам починав свiй вiдрив вiд атеїстичного примiтивiзму i знайшов перший релiгiйний досвiд за допомогою росiйської православної церкви. I знає її досить добре "зсередини". I дуже вдячний їй. I упевнений, що, незважаючи на всi недоліки, вона може реально допомагати людям у духовному пробудженнi, що вiдбулося з ним самим i вiдбувається з багатьма iншими. Вiн також бачив у нiй багато порядних священикiв, що щиро вiрують, прагнучих стати краще i допомогти iншим... Але їхнi голоси не чутнi: їх примушують мовчати агресивнi дiлки вiд релiгiї.

Тому вiд розумної людини потрiбно самому навчитися бачити рiзницю мiж щирим християнством як Навчанням Iсуса Христа — i, з iншого боку, тими варiантами його розумiння людьми, що iснують пiд такою ж назвою. А серед них можна розпiзнати i ступеня перекручування аж до повного збочення, повного "навпаки".

... У буддизмi теж розплодилося багато сект, у свiтоглядi яких уже не знаходиться мiсця Богу. У них на перше мiсце, природно, теж виповзає страх: страх перед усе тими ж бiсами, вампiрами, розробляються методи "бiоенергетичного" захисту вiд них...

Я вже наводив приклад [8] курсiв по навчанню, за великi, зрозумiло, грошi, прийомам правильного затикання нижнiх отворiв тiла цiлком матерiальними пробками — тому що iнакше саме через тi отвори випадають прямо в пекло люди, що цими прийомами не володiють... Такi тренiнги "на повному серйозі" — вiд тих самих звироднiлих буддiйських сект. У них же вбивство тварин у їжу вже зовсiм не вважається злочином. Хоча Основоположник буддизму, як i Основоположник Християнства [7,14], вчив дiаметрально протилежному.

Але треба розумiти, що цей примiтивiзм не характеризує нi в якому разi буддизм у цiлому: метою релiгiйних практик здорових шкiл буддизму є саме проникнення очищеною свiдомiстю у вищi найтоншi локи i злиття там зi Споконвiчною Свiдомiстю (iменованою iнодi також Адібуддой — Першобуддой).

... А в масовому iсламi — при вiрнiй загальнiй спрямованостi уваги вiруючих на Творця — відсутня виражена тенденцiя до освоєння Витонченостi i Любовi. Навпроти, мусульманський "фундаменталiзм" (тобто спроби насильницького насадження зараз тих звичаїв, що мали мiсце в часи становлення iсламу) характеризується культивуванням жорстокостi... (Вiдзначу, що "фундаменталiзм" є присутнiм далеко не у всiх мусульманських країнах).

Витонченiсть i Любов направленно впроваджуються, мабуть, лише в здорових суфійських мусульманських школах, що тiльки i може дати реальне зближення з Богом i пiзнання Його [14].

... Ще одне псевдорелігійне вiяння в Росiї — астрологiя. У нiй, хоч iнодi i говорять про Бога, але адже, фактично, вiд Нього в астрологiї присутній лише порожнiй звук... Вiн — Творець, Владар i Цiль усього — перетворений у нiчого не значущий конкретно абстрактний символ, будучи витиснутий... планетами i зiрками. Нiби-то не Вiн Сам чи особисто за посередництвом Святого Духа й iнших духів безупинно здiйснює наше виховання на земних "пасовищах" вiдповiдно до прийнятих нами етично значимих рiшень, перебуваючи безпосередньо близько вiд нас, упритул до кожної частки наших тiл i душ — але... це роблять далекi планети i зiрки...

... А iншi люди i взагалi, вiдповiдно до нинiшньої росiйської моди, з релiгiйних спонукань довго i в значній кількості п'ють власну сечу, отруюють цим головний мозок, швидко деградують i сходять з розуму.

... У Росiї зараз домiнує релiгiйна атмосфера, здатна лише вiдiпхнути вiд релiгiї розумних людей з молодi i погубити тих, хто ще не розвили свої інтелекти до того ступеня, щоб вiдрiзняти Iстину вiд неправди.

Психiатрам, наприклад, добре б описати i представити правителям данi про психiатричну хворобу, рiзновид шизофренiї, що настiльки характерна для росiйських "вiруючих" (хоча вони до лiкарiв, як правило, не звертаються, безнадiйно шукаючи зцiлення саме вiд тих, хто їх скалiчили). Ця хвороба виглядає зовсiм однотипно у всiх хворих — будь то жертви "християнських" збоченців, чи псевдобуддистів, чи просто неосвiчених "магiв-екстрасенсiв". Тi нещасливi, котрим уселили, що треба не вчитися любовi i розвивати себе в служiннi людям у всiм добром, що i є служiння Богу, — а потрiбно боятися диявола, бiсiв, чаклунiв i вампiрiв, оборонятися вiд них прийомами "охоронної магiї" (заклинання, спецiальнi "захиснi" пояси, осенінням "хрещеним знаменням" усього, до чого доторкаєшся, i т.п. ) — цi люди привчаються жити в страху, тривозi, у ненавистi до "ворогiв". Такi найгрубіші емоцiйнi стани реально роблять їх мешканцями пекла, уся невтiлена погань, що населяє тi еони, стає тепер для них цiлком вiдчутна, лякає ще бiльше, починаються одержимості з усiма добре вiдомими симптомами неадекватного поводження...

Так повне, до протилежностi, перекручення Навчання Бога масово веде людей у пекло i, оскiльки це явище для Росiї настiльки типово i наростає, — перспектива ще бiльшого прискорення виродження нацiї стає актуальною.

* * *

У когось може виникнути думка: автор усiх критикує, напевно, сам себе хоче "виставити" "Рятiвником"!

Нi, не себе "хочу виставити", а Бога. Менi не потрiбнi популярнiсть i слава, я обрав собi скромне i тихе чернече життя. Я хочу допомогти людям. I служу Богу.

... Властивiстю людей є не зауважувати Бога, але хапатися замiсть Нього за величнi одяги, добре поставленi голоси i гордовитi манери рiзних лiдерiв — найчастiше злочинцiв i невiгласiв, що дiють заради власної слави i грошей. Хоча адже ще в Старому Завiтi була записана порада вiд Бога не покладатися на духовне водiйство чєловєков, але орiєнтуватися на Бога!

І я говорю тiльки про це, хоча викликав на себе масу ненавистi, наклепу, вислухував погрози розправи...

Але я знаю Бога. Вони ж знають лише свої секти. У цьому — наша принципова рiзниця перед Обличчям Бога. I ми йдемо в протилежнi сторони: хто — у Бога, хто — у пекло.

... Так, Бог не веде до Себе Прямим Шляхом людей невiрних. Це — слова з Корана.

А Прямий Шлях до Нього — Шлях Любовi: любовi до людей, усiх живих iстот, до Утвору i Творця. Це — Шлях до Нього як до правильно зрозумiлої Мети. Це — Шлях очищення себе, як душi, вiд усього того, що не є Божественне: у тому числi вiд брутальностi, насильственности, будь-яких форм егоцентризму — iз замiною егоцентризму Богоцентризмом. I це все — реально.

... Якби ви могли хоч раз обiйнятися з невтiленим Iсусом, що постає у людському виглядi, i вiдчути Його Божественну Любов, Витонченiсть, Нiжнiсть — у сполученнi з безмежною, обумовленою Злитістю з усiєю Всесвiтньою Свiдомiстю вищого еона Силою i Божественною Мудрiстю — тодi стало б вiдразу зрозумiло, що саме цiнує в людях Бог, якими Вiн хоче нас бачити!

Але для того, щоб удостоїтися таких Обiйм, ми повиннi ближче пiдiйти до Нього — не тiлесно, але по якостi душ.

* * *

... Один з варiантiв вiдповiдi на питання "Що є Iстина?" така: "Йде Еволюцiя в межах Тiла Абсолюту. Наша Мета — Творець. Наша задача — стати з частини Абсолюту Частиною Творця, збагативши Його собою. Для цього ми повиннi стати сильною, мудрою i стоншеною до рiвня Споконвiчної Свiдомостi Любов'ю."

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]